spinnangr

Kategori: Politikk, Venstre og sånt

Her er hvorfor jeg stemmer V fremfor H eller AP

1. Jeg er for et sterkt personvern på ordentlig - og derfor mot Datalagringsdirektivet og en rekke andre trusler mot personvernet vårt som AP og H er for eller utydelig på.

2. Jeg er for å gjøre noe med klimaforstyrrelsene på ordentlig og vil derfor ikke at Norge skal utvinne nye oljefelt i nord.

3. Jeg mener at man må heie frem nye forretningsmodeller fremfor å tro at  man kan stoppe Piratebay med dagens metodikk.

4. Jeg er for en mer liberal asyl og flyktningepolitikk.

5. Jeg er for avkriminalisering av rusbrukere gjennom Portugalmodellen, for skadereduksjon gjennom sprøyterom og heroinassistert rehabilitering  (det siste er AP nå også endelig for).

Nei til flytteforbud for aleneforeldre!Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) foreslår et flytteforbud for aleneforeldre, der barnet ikke skal kunne flytte uten at samværsforelderen gir sin godkjenning. Det innebærer i praksis at aleneforeldre påføres et flytteforbud.


Jeg er enig i at barns beste bør gå over hensynet til foreldrene, men her  bommer Horne. La meg forklare hvorfor:

Det kan være mange årsaker til at foreldre ønsker å flytte. Det kan være at man mister jobben og får en ny i en annen by, har behov for mer utdanning, at man går inn i nye forhold eller at man rett og slett ikke har råd til å reetablere seg i nærheten av x-en. 

Selv om det er fint for barnet at begge bor i samme by kan en slik ordning får mange alvorlige konsekvenser for både foreldre og barn. Noen eksempler er at et flytteforbud vil kunne gi økt konfliktnivå, foreldrene får ikke de samme karriere eller utdanningsmulighetene (og dermed lavere inntekt), dårligere muligheter for å eie egen bolig og redusert livskvalitet. Dette vil også barna tape på.
 
Horne ønsker også tvinge barna til å ha delt bosted der foreldrene er i dype konflikter.
 
Delt bosted for barna er en fin ordning der foreldrene ønsker det og samarbeider godt. Mange velger en slik løsning i dag. Horne sitt forslag er  imidlertid at staten skal påtvinge foreldre i dype konflikter delt bosted. Delt bosted kan være en svært uheldig løsning for barn som blir trukket mer inn i foreldrekonfliktene enn ved dagens samværsløsninger. Dersom delt bosted skal fungere godt forutsettes det blant annet et tett samarbeid mellom foreldrene og at både barn og foreldre ønsker dette selv.
 
I følge Aleneforeldreforeningen viser erfaringene heller ikke at delt bosted og flytting mellom to hjem er bedre enn å ha ett hjem og jevnlig samvær. Konflikter mellom foreldre er også noe av det som er mest skadelig for barna under oppveksten. De skriver på sin hjemmeside: "Det er svært uheldig om Fremskrittspartiet skal kunne benytte sin posisjon i regjering til å presse gjennom disse urettferdige endringene for foreldre og barn.".

Jeg må si meg enig.  
 

En historisk avtale!

Valget er over og vi har fått vite at Venstre og Krf ikke vil i regjering med H og Frp. Noen jubler, andre skulle ønske at vi hadde fått gjennom enda mer- slik at vi kunne fått en grønnblå fremfor en blåblå. Samarbeidsavtalen mellom Venstre, Krf, Høyre og Frp er uansett historisk og meget god for sentrumspartiene.

Det er god grunn til å være stolt over at Venstre og Krf fikk til mer for asylbarna og mer for klima i forhandlinger med Frp (!) enn SV klarte i regjering med AP og SP.

Ingenting stygt om SV som parti innen asyl og miljø, men det var trist å se dem motvillig stemme sammen med AP og SP da nye oljefelt ble åpnet og asylbarn ble sendt ut. Vår fordel er at vi er sentrumspartier. Det betyr at vi har vippemakt!

Venstre fikk i overkant av fem prosent oppslutning i valget, og det har vi etter min mening fått meget god uttelling for i samarbeidsavtalen. Så er det bare å håpe at det blir fulgt av alle parter.

Jeg ser mye Venstre-politikk i avtalen både innen psykisk helse, kampen for fattige barn, for miljø/ klima (som å innføre skattefritak for ENØK.tiltak, en skikkelig kollektivsatsing, stoppe konsekvensutredning i LoVeSe etc.).

Det store konflikttema har trolig vært på innvandringspolitikken og det vises gjennom at det er laget en egen avtale på dette. Her er det tydelig at Venstre og Krf holder Høyre og FrP igjen på innvandringsfeltet. Vi blir strengere mot noen, som kriminelle asylsøkere. Vi får også en raskere saksbehandling. Det har Venstre også støttet tidligere.

Barns rettigheter skal vektlegges mer enn i dag gjennom en varig regelendring og vi får på plass en engangsavtale for mange asylbarn. Les mer om det her. Vi slipper lukkede mottak, men må være fylt 24 år for å få familieetablering. I tillegg har vi fått gjennom en styrket juridisk rettledning for asylsøkere og det skal utøves skjønn i større grad enn tidligere.

Noe av det jeg personlig misliker mest i avtalen er Krf sin seier med mer kristendom i skolen ("KRLE"..), at ikke flere lengeværende barn får bli og reservasjonsretten for leger som ikke vil utføre abort (som Venstre heldigvis tok dissens på). Samtidig håper jeg at vi får gjennom en stoooor satsing på forskning og utdanning.

 

Les hele avtalen her: http://www.aftenposten.no/spesial/Her-er-samarbeidsavtalen-for-Hoyre_-FrP_-KrF-og-Venstre-7325645.html

 

Det blir en økt satsing på utbygging av kollektivtransport ? utover de rødgrønnes nasjonale transportplanen (NTP). Det betyr at det skal gjennomføres et stort kollektivløft i og rundt byene, og det skal bygges ut mer bane. Det skal bli enklere å være miljøvennlig.

Jeg er også utrolig fornøyd med at vi fikk til en enighet om skattefradrag for ENØK-investeringer. Det betyr at du snart kan få billigere varmepumpe i hjemmet ditt. Det skal lønne seg å velge miljøvennlig.

Venstre har også fått gjennomslag for at klimaforliket ikke bare skal videreføres, men styrkes!

Dette er bare noen av grunnene til at jeg stolt over å være en del av et parti som tar Norge fremover, mer human og gjør det enklere å leve miljøvennlig!

På tide med en ny kurs

"Det er ikke oljen, men vår felles arbeidsinnsats som er grunnlaget for velferden vår", står det i Perspektivmeldingen for 2013. Hvordan skal det da gå med velferden når vi har så mange som 800.000 mennesker som utenfor arbeidslivet i dag og en tikkende eldrebombe som slår inn omtrent samtidig som oljeressursene er forventet å

avta? Gjør vi nok for å sikre velferden i fremtiden?

Utdanning og arbeid er samfunnets viktigste investeringer for verdiskaping og for å forebygge fattigdom og utvikling av nye sosiale skillelinjer. Det er derfor viktig å gjøre noe med det høye frafallet vi har fra videregående opplæring og fra yrkeslivet.

Visste du at arbeidsinnsatsen er mindre i Norge enn i gjennomsnitt for OECD-landene når innsatsen regnes i timer per innbygger i arbeidsdyktig alder? Dette henger sammen med at vi har korte arbeidsdager, ?men dersom vi ikke får flere ut i arbeid, øker antall timer hver enkelt arbeider og/eller øker pensjonsalderen vil vi fort oppdage at den enorme oljeformuen vi skal leve av i fremtiden ikke er så stor likevel. Det er derfor kritisk å sørge for at flere kan få brukt sin restarbeidsevne gjennom mindre rigide trygdeordninger og vi må ha et system der det alltid skal lønne seg å jobbe. Ved å sørge for at dem som ønsker det får jobbe heltid og dem som kan jobbe litt får jobbe deltid, vil verdiskapingen øke. Vi må også sørge for at det blir enklere å starte opp sin egen bedrift og sørge for at dem som gjør dette får bedre sosiale ordninger slik at flere tørr å satse.

Videre må vi gå fra å investere milliarder i fossile energikilder til å satse på fornybar energi. Petroleumsnæringen har lønnsevne og rekrutteringsbehov som gjør at mange velger utdanning og arbeid rettet mot denne næringen. Dette er hemmende for utviklingen og den nødvendige omstillingen som øvrig norsk næringsliv står overfor.

Vi vet også lite om behovet for norsk olje og gass de neste 50 årene. Likevel har det aldri blitt åpnet for olje og gassvirksomhet i flere felt enn under dagens regjering.

Men det vi vet er at dersom vi skal nå togradersmålet så 3/4 av de gjenværende fossile ressursene bli liggende. De økonomiske konsekvensene klimaendringene vil medføre (som økt andel klimaflyktninger, ekstremvær, problemer for landbruket, tar i artsmangfold etc) tas ikke hensyn til med dagens politikk. Vi satser rett og slett på at alt ordner seg av seg selv dersom vi fortsetter som før.  Det må kunne sies å være beskrivelsen på ren dumskap.

Norge har blitt styrt med en såkalt "stø kurs". Denne kursen må nå endres på dersom vi skal være rustet til å håndtere fremtidens utfordringer. Vi kan ikke tenke fire år eller ti år frem i tid. Vi må finne en felles visjon for hvordan Norge skal se ut om 100år. Hva skal til for å nå det målet? Hvilke endringer må gjøres allerede i dag?

 

 

Hvorfor stemme Venstre, i stedet for Høyre eller AP?

I det siste har mange spurt meg om hvorfor jeg byttet fra å være aktiv i Høyre til å bli med i Venstre.

I dette innlegget er noen gode grunner til å velge Venstre i stedet for både AP eller H.

1. Venstre er et sosialliberalt parti, et parti som ønsker forandring velkommen. Vi har alltid vært et foregangsparti og radikal for vår tid. Dette gjelder saker som det å kjempe for allmenn stemmerett, for at homofile skal få gifte seg, for en felles folkeskole og andre politiske saker som har vært radikal,? men som flertallet står for i dag. Venstre har alltid vært litt foran, og det skal vi fortsette å være. Vi er ikke konservativ, men fremoverlent og noe radikal.

 

2. Venstre ønsker et fritt internett, vektlegger personvernet på internett og er for fildeling. Vi er selvfølgelig også mot datalagringsdirektivet. Dessverre er Høyre og AP for datalagringsdirektivet (!) og de er ikke for fri fildeling.

 

3. Venstre vil bruke skattesystemet ut fra en annen tankegang enn de røde og blå. For de røde er all skattelette noe som bare tjener de rike og som svekker fellesskapet, for de blå er all skattelette en fordel uansett hvordan det gjøres.

For oss i Venstre ser vi på skattesystemet som godt egnet for å påvike hvordan borgerne handler i økonomiske spørsmål på en måte som er bedre enn lover og regler. Vi vil bruke skattesystemet til å fremme innovasjon, investering i norske arbeidsplasser og en bærekraftig utvikling.

 

4. Venstre er mer opptatt av å bekjempe fattigdom og mener en omfordeling av barnetrygden og en økning i sosialhjelpssatsene er helt nødvendig dersom vi skal bekjempe fattigdom blant barn i Norge. Forskning viser at lave sosialhjelpsatser gir flere langtidsbrukere, mens høyere sosialhjelpsatser får folk videre i livet. Vi bruker 2.3 mrd. mer enn regjeringen pa fattigdomstiltak.

 

5.  AP og Høyre er langt mer glad i forbud enn Venstre. Venstre har mindre tro på forbud som et effektivt virkemiddel? enten det er snakk om forbud mot sexkjøp, poker, proffboksing, tigging, burka, eller en hel rekke andre forbud. Vi kan ikke forby alt vi liker. Her kan Høyre bli mye bedre, selv om de er bedre enn mange andre partier i Norge. Venstre er kåret av Civita til det partiet som er minst for forbud.

 

6. Venstre er mot oljeboring i Lofoten, Vesteralen og Senja og har en langt bedre klima og miljøpolitikk! Vi vil ha en endring i skattepolitikken der vi for eksempel har lavere skatt pa arbeid (som er bra for samfundet) og mer på forurensing (som er uheldig). Pa samme måte skal frukt og grønt bli billigere og sukkervarer bli dyrere.

 

7. Venstre vil tenke nytt i ruspolitikken og vil tillate heroinassistert behandling og andre tiltak som har fungert for a begrense misbruk av narkotika og overdoser i andre land. H og AP vil ikke endre dagens politiske linje selv om rådene fra Global Drug Commission og andre organer er meget tydelig.

 

8. Venstre vil ha en mer human asylpolitikk der barns rettigheter star sterkere enn i dag, men også strengere krav for a bli norsk statsborger. AP snakker om en mer human asylpolitikk for barna, men ville ikke endre lovverket pa en mate som endrer praksisen.

 

9. Venstre har lenge kjempet for bedre lærere i skolen og har en bedre utdanningspolitikk. Vi vil ikke ha karakterer i barneskolen slik H taler for, eller bruke så mye penger på ufaglærte slik dagens regjering har gjort.

 

10. Venstrekjemper for selvstendig næringsdrivende og småbedrifter, og har blitt kåret til det beste partiet for grundere av Frilansinfo.

Derfor er jeg i mot en boklov

Forlagene kjemper med nebb og klør for en boklov som vil være vanskelig å håndheve.

Partikollega Mathias Fischer løfter debatten

På Venstres landsmøte i helgen blir dette en av debattene vi skal ta stilling til. Her ser du hvorfor jeg er mot en slik lov med fastpris på bøker.

En boklov vil legge føringer for fastpris på bøker, og vil trolig også regulere rabattordninger. Jeg frykter at en boklov vil skape mindre mangfold, dyrere bøker og kan virke hemmende for småbedrifters konkurranseevne.

 

Her er de viktigste poengene mot en boklov:

- Det er ikke gode nok argument for at en spesifikk bransje skal få unntak fra generell konkurranselovgivning.

 - Fastpris på bøker tjener de kommersielle aktørene, ikke leseren. For et liberalt parti er det ikke Aschehoug sine interessar som skal ivaretas, vi skal sette folk først.

 - Forslaget om fastpris er et argument for å sikre et bredt utvalg av norsk litteratur tilgjengelig over hele landet. Dette er lite framtidsrettet; bøker blir billigere å produsere, stadig flere ønsker å lese e-bøker, forlagene mister makt og man kan bestille på Internett. Det er ikke lenger behov for sterk politisk styring for å oppretthalde et bredt tilbud.

 - Norske bøker er fryktelig dyre. Det er dårlig kultur- og språkpolitikk å selge nye bøker til 400 kroner mens engelske bøker er tilgjengelege for under halvparten. Dyre bøker er greit for de særlig interesserte med mye penger, men et "bredt utvalg" spiller ingen rolle viss du ikke har råd. Fastpris er altså usosisalt og rettferdig konkurranse er bra.

Det fører til effektivisering i bokbransjen, og innovative løsninger, som e-bøker og netthandlere. Selv om vi er sosialliberale, så er vi jo for markedet.

 

 - Konkurransetilsynet er motstander av loven.

 

 - Forbrukerombudet er motstander av loven.

 

 - De sterke, kommersielle aktørene som tjener mye penger er for.

 

 

Se også: http://www.minervanett.no/ta-det-med-ro-danskene-overlever/

og: http://www.dagbladet.no/2012/05/23/kultur/debatt/debattinnlegg/litteratur/boklov/21729159/

 

Takk til Mathias Fischer fra Hordaland Venstre for hjelp med gode argumenter og lenker!

Vurderer du å stemme på Venstre?

Vurderer du å stemme på Venstre i år? Kanskje for første gang? Eller er du redd for å stemme på Venstre på grunn av frykten for Frp? Da er du ikke alene. Her skal du få høre hvorfor jeg mener du bør gi oss en sjanse!

Venstre er Norges eldste parti og ble dannet 28. januar 1884. Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Et lynkurs om Venstre og vår ideologi kan du lese her!

Først vil jeg presisere at Venstre går til valg på en regjering bestående av Høyre og sentrum (Krf og V)

 

Så: Vi har sagt at vi kan forhandle med Frp.

Vi tenker at en Grønnblå regjering tross alt vil være mye bedre enn en blåblå med Frp og H. For oss betyr det mye om vi kan hindre oljeboring i Lofoten og Vesterålen og at vi kan dreie en ny regjering i retning av en mer human asyl og ruspolitikk. Derfor vil vi ikke gi fra oss forhandlingsmakten før valget.

Men, det er etter min mening lite sannsynlig at vi kan komme til enighet. Det samme har Trine Skei Grande sagt flere ganger. For da må Frp godta våre viktigste saker- og så kan de få gjennom sin eldreomsorg og mye av det andre vi er enig om innen skolepolitikk og samferdsel.

Det som forundrer meg er at folk stemmer på AP når de er redd for Frp (!). 

Frp og AP er jo enig i en rekke saker, og står mye nærmere hverandre enn Frp og V når det kommer til både oljeboring, asylpolitikk og statlig (over)styring. Les mer om det her!

De fleste stemmer likevel på AP eller Høyre. Jeg tror det er fordi for få vet hva Venstre står for. ;)

Jeg har derfor ramset opp noen saker som skiller ut Venstre fra både AP og Høyre:

 

 1.Vi sier nei til Datalagringsdirektivet, digital grensekontroll og annet som rammer personvernet mer enn det har noe godt ved seg. . Venstre er også for fri fildeling og et mest mulig fritt Internett.

 

 2. Vi har en bedre klima og miljøpolitikk. Vi ser at Norge fremdeles er avhengig av olje og gass, men vi vil insistere på å bevare de mest sårbare områdene som Lofoten, Vesterålen og Senja. Disse områdene er så viktig for fiske og turismen i område, og jeg forstår ikke hvorfor vi skal inn der nå som vi har åpnet så mange nye felt. Vi bør satse mer på energieffektivisering og på forskning. Venstre har en langt mer ambisiøs klima og miljøpolitikk enn H og AP.

 

 3. Vi har en laaangt bedre asylpolitikk! Vi vil bedre forholdene på asylmottak, la asylsøkere få jobbe fra dag 1, la asylbarna gå i barnehage og vi vil følge rådene fra FNs Høykommisær for flyktninger.

I dag er Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter blitt degradert fra A til B-status og har gjentatte ganger blitt dømt av Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol. Det er flaut for Norge. Vi har som eneste land i Europa inngått returavtale med diktaturer som Etiopia, - på tross av sterke advarsler fra en rekke menneskerettsorganisasjoner. Dette handler ikke om å være snill, dette handler om å forholde oss til våre plikter og opptre som en utdannet nasjon. AP konkurrerer med Frp i å være streng, og vi er blitt langt strengere enn land det er naturlig å sammenligne oss med. Les mer her!

 

 4. Vi er ikke så forbudskåte som AP (eller H). Dagens Næringsliv kårte nylig Venstre som det mest liberale partiet, som stemmer mot flest forbud (Ikke overraskende da dette er en del av vår sosialliberale ideologi). Forbud har ofte en fin hensikt, men svært ofte så fører ikke forbud til bedre politikk. Vi kan ikke forby alt vi ikke liker. Vi vil la folket bestemme selv mer enn i dag. (Ref.siste forslag om å forby pappvin..)

 

 4. Vi har en knallgod politikk for grundere og småbedrifter! Vi vil redusere skjemaveldet med minst 25%, vil vil gi småbedrifter fritak for å betale arbeidsgiveravgift de tre første årene, vi vil gi selvstendig næringsdrivende bedre rettigheter og mye mer. Vi er faktisk kåret til det beste partiet for grundere og småbedrifter, se her! :)

 

 5. Vi vil ha en mer human rusomsorg/ ruspolitikk. Vi er det ENESTE partiet som vil ha en prøveordning med heroinassistert behandling for de tyngste rusmisbrukerne og en nytenking innen dagens politikk. Dette har jeg skrevet en del om på bloggen min her, se her eller flere innlegg under "eldre innlegg".

 

 6. Vi er partiet som kjemper for de som trenger en velferdsstat mest: Barnevernsbarn, asylbarn, psykisk syke, rusavhengige, fattige barn i Norge osv.- uten å skulle "ta de rike" som venstresiden ofte er mest fokusert på. De rike skal selvfølgelig bidra mye og betale skatt til fellesskapet, men det må være" lov" å lykkes i næringslivet også. Når det er sagt vil vi ha en godt regulert banknæring og finansinstitusjoner, en rettferdig handelspolitikk, en mer etisk forvaltning av oljefondet vårt og et europeisk konkurransetilsyn,- viktige tiltak som skal bidra til en mer rettferdig fordeling i verden enn vi har i dag. Vi må forbedre systemet for å få en mer rettferdig fordeling av verdens ressurser.

 

7. Vi vil ha en bedre skole og utdanningssystem enn vi har i dag, der vi stiller høyere krav til lærernes kompetanse i fagene de skal undervise i, der vi gir mer frihet til de enkelte skolene/ lærerne (hvilke valgfag de vil tilby, bruk av ressursene osv.) og der vi sikrer mer valgfrihet og mulighet for praktisk læring i flere fag. Les mer her!

 

8. Vi vil satse mye mer på forskning i Norge for å ha flere bein å stå på i fremtiden, for å opprettholde norsk konkurransekraft og for å nå klimamålene våre. Les mer her! Vi har prioritert dette i alle våre budsjetter og husker (i motsetning til regjeringspartiene) også våre løfter om bedre de økonomiske kårene og bedre rettighetene for studentene.

 

9. Vi vil bedre kvaliteten i barnehagene og gi foreldre flere valg. Venstre vil også endre reglene slik at barn som fødes på høsten og vinteren kan få barnehageplass når de fyller ett, om det er det beste for familien og barnet. Vi vil tilby kontantstøtte til 1-åringer på bakgrunn av nyere forskning fra NTNU.  Se mer her!

 

Jeg håper dette er nyttig. Jeg blir kjempeglad om du spør meg om ting du lurer på. :)

Lær mer om Venstre!

Vet du hva Venstre står for? Her kan du bruke noen få sekunder av livet ditt på å lære mer!

Venstre er Norges eldste parti og ble dannet 28. januar 1884. Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. 

Sosialliberalismen vokste fram på 1800-tallet med krav om en aktiv stat for å skape sosial rettferdighet og reell frihet for alle. Frihet for den enkelte supplert med ansvar for hverandre er den sosiale liberalismens kjerne. Dette dannet grunnlaget for innføringen av folkestyret, utbyggingen av den offentlige skolen og begynnelsen på velferdsstaten.

Partiet ønsker en aktiv stat til å bekjempe sosial urettferdighet i samfunnet, men samtidig vil partiet ikke at staten og utvalgte organisasjoner får for mye makt på bekostning av enkeltmennesket og mangfoldet i samfunnet.

Ideologien ligger i midten av aksen høyre/venstre fordi den legger vekt på størst mulig frihet og samtidig et sterkt sosialt ansvar. Alle har krav på menneskerettigheter (som ligger i ordet sosial-) og alle skal ha størst mulig frihet. For at alle skal ha størst mulig frihet må friheten ha en grense (liberal-), også kjent som «min frihet slutter der din frihet begynner». En kan for eksempel ikke få frihet til å bestemme over andres liv.

Kritikere av sosialliberalisme hevder ideologien fremmer sosial oppløsning, ved at tradisjonelle sosiale verdier og normer forkastes. Eksempler kan inkludere ekteskapslovgivningen der sosialliberale gjerne ønsker å sidestille likekjønnet samliv med det tradisjonelle ekteskapet og la likekjønnede par adoptere barn. Venstre har også kjempet for en nytenking innen rusomsorgen, men forslag om blant annet tvungen rusbehandling i stedet for fengselsstraff og heroinassistert behandling.

 Det norske sosialliberale partiet er Venstre. Andre sosialliberale partier i Skandinavia er det Radikale Venstre i Danmark, og Folkpartiet i Sverige.

Demokrati, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og trosfrihet er grunnleggende liberale rettigheter, og er viktige bærebjelker ved siden av rettsstaten og markedsøkonomien.

 

Noen saker som skiller Venstre fra både AP og Høyre:

1. En mer offensiv miljø og energipolitikk, med blant annet varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi vil også bremse veksten i oljesektoren og satse mer på forskning og utvikling av nye vekstområder for Norge.

2. En mer human asylpolitikk, med klagerett til Barnekonvensjonen.

3. Venstre støtter ikke innføringen av Datalagringsdirektivet, og vi er for fildeling på internett.

4. Venstre har mer konkret politikk for selvstenig næringsdrivende og småbedrifter (for eksempel bedre rettigheter og at småbedrifter med under fem ansatte skal slippe arbeidsgiveravgift de første tre årene).

5.Vi er opptatt av å få et mer inkluderende arbeidsliv og har flere tiltak for å få flyktninger, mennesker med funksjonshemming og psykisk syke ut i jobb.

 

FRP+ AP= sant?

Bildet er hentet fra Frp.no

I de to siste valgkampene har AP vært ute med sin retorikk om at "en stemme til Venstre er en stemme på Frp". Retorikken er virkningsfull, selv om den er basert på helt feil premisser. Vårt regjeringsalternativ er Venstre, KRF og Høyre. Dette da vi ser at avstanden mellom Venstre og FRP er for stor på mange områder og det vil bli vanskelig å komme til enighet i regjering. En stemme på Venstre er en stemme på Venstres politikk og en klar motvekt til Frp på en rekke saker. En stemme til AP kan derimot faktisk være en stemme til samme politikk som Frp innen en rekke verdisaker:

1. Både AP og Frp vil åpne for konsekvensutredning i sårbare områder som Lofoten og Vesterålen (LoVe). Venstre nekter selvfølgelig å gå med på dette, det vil være å gå baklengs inn i fremtiden.

 

2. AP nekter å forandre på asylpolitikken ? der barn som har bodd i Norge hele sitt liv kastes ut. Frp var faktisk sammen med Venstre, Høyre og Krf på å foreslå klageadgang til Barnekonvensjonen, noe AP ikke kunne gå med på. Nå er Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter degradert fra A til B-status av FN. Gratulerer til dagens regjering.

 

3. AP innførte datalagringsdirektivet, et direktiv som vil bli enormt kostbart, ha liten eller ingen effekt og som baserer seg på lagring av data fra alle, ikke bare de som er mistenkte. Her er FRP på vår side og sier klart nei til poengløs statlig overvåking.

 

4. Både AP og Frp vil ha sterk statlig styring, og nekter å grunnlovsfeste lokaldemokratiet. Venstre mener at makt må spres og at lokaldemokratiet må grunnlovsfestes slik det er i de fleste andre Europeiske land. (I dag har staten ansvaret for 60 % og kommunene bare 40% av det offentlige tjenestetilbudet. Det skaper ofte mye mer byråkrati og en lengre vei til beslutningstakerne).

 

5. Alle stortingspartiene unntatt Ap og Frp ønsker å sette en stopper for Statoils planer for utvinning av oljesand i Canada.

 

6. Ap vil nå innføre tiltak mot trygdeeksport, et forslag som først kom fra Frp.

 

7. Ap vil ha egne fengsler for utlendinger, et forslag som først kom fra Frp.

 

Det betyr ikke dermed at AP og FRP er helt lik, det er flere saker som skiller dem.

Et poeng her er at i de sakene som skiller Venstre fra Frp, som miljøvern, klima og innvandringspolitikk- så står AP langt nærmere Frp enn Venstre. Uansett skal du også huske å være kritisk til den politiske retorikken som brukes- og spesielt i en valgkamp ;)

 

Se også: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/nord-jaeren/1.7799772

Venstre ønsker regjeringsskifte

Venstre skal bidra til regjeringsskifte i 2013. I åtte år har vi hatt ei regjering som i for liten grad har satset på miljø, på utdanning og forskning, de svakest stilte i samfunnet, personvern, næringsvirksomhet og på byggingen av nødvendig infrastruktur i Norge. Det vil være avgjørende for Venstre å få ei regjering i Norge som evner å ta tak i disse områdene.

Venstre søker makt for å få gjennomslag for sine løsninger. Vi er i utgangspunktet uavhengig av enhver politisk blokkdannelse. Forhandlingsresultat og politisk gjennomslag for Venstres saker; for klimatiltak, kunnskap, sosialt ansvar, personvern, toleranse, og en sosialliberal økonomisk politikk ?er derfor avgjørende for Venstres deltakelse i regjering, eller Venstres støtte til en regjering vi ikke selv er en del av.

Venstres landsmøte i 2012 må tydeliggjøre en prinsipiell åpning for samarbeid mot enhver partner som er villig til å gi vesentlige gjennomslag for Venstres politikk.  Dersom den rødgrønne regjeringa går til gjenvalg, vil det være naturlig for Venstre å søke samarbeid blant opposisjonens partier for å danne grunnlaget for ny regjering.

 

Denne uttalelsen ble vedtatt på årsmøte til Trondheim Venstre januar 2012.:)

 

Venstre prioriterer de som trenger oss mest

Venstre har i samarbeid med Høyre og Pensjonispartiet laget et budsjett for 2012. Her kan du lese hva vi prioriterer.

Trondheim skal være en trygg og fremtidsrettet by. Vi skal være mulighetenes by for mennesker med skapelyst. Trondheim skal også være en inkluderende og mangfoldig by for alle mennesker og kulturer. Vi satser på morgendagens løsninger, de som har minst og på kommende generasjoner.

 

Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet velger derfor å prioritere. Vi prioriterer ansvarlighet og nøkternhet for å skape trygghet for fremtidig velferd. Vi prioriterer de svakeste foran dem som har mest fra før. Vi prioriterer fremtidig verdiskaping, og vi prioriterer barn og unge.

 

Den viktigste forutsetningen for at vi skal kunne levere gode velferdstjenester også i fremtiden, er en trygg og ansvarlig økonomistyring. Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet er bekymret over de siste årenes massive gjeldsvekst. Den samlede gjelden er doblet i løpet av kort tid. Å øke gjeldsbyrden i en tid med historisk lavt rentenivå, for så å overlate regningen til fremtidige generasjoner, er etter vårt syn rett og slett uansvarlig. Vi viser derfor i dette budsjettforslaget hvordan gjeldsveksten kan bremses gjennom styrket samarbeidet med private. Vi reduserer i tillegg driftsrammene hvert år i økonomiplanperioden sammenlignet med rådmannens budsjettfremlegg.

 

Kvaliteten på et samfunn kan måles i hvordan man ivaretar sine svakeste. Selv om de aller fleste i Trondheim er i stand til å klare seg godt på egenhånd, finnes det dessverre noen unntak. Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet legger i dette budsjettforslaget betydelig vekt på dem som ikke har noen pressgrupper som kan tale deres sak. Vi tror ingen i utgangspunktet ønsker å være avhengig av andre for å klare seg i hverdagen, og mener kommunens oppgave skal være å hjelpe flest mulig til å mestre sin egen hverdag. Vi har derfor valgt å styrke tilbudet til familier som trenger barnevernets bistand, rusmisbrukere som søker å bli rusfri og å hjelpe dem som lever på sosialstønad tilbake til en verdig hverdag.

 

Trondheim er avhengig av interessante arbeidsplasser og et konkurransedyktig næringsliv for å være en attraktiv by også i fremtiden. Vårt største konkurransefortrinn vil være god tilgang på kompetent arbeidskraft. Vi vil derfor satse tungt på innholdet i skolen fremover. Den kritiske innsatsfaktoren i skolen er læreren. Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet vil øke lærertettheten og sørge for at lærerne både får en rett og plikt til å etter- og videreutdanne seg. Vi tror dette vil være et sterkt bidrag til å øke prestasjonene til lærerne og bedre resultatene blant elevene. Vi vil også fortsette arbeidet med å åpne skolen gjennom å synliggjøre resultater og slippe til andre krefter som kan bidra positivt til elevenes utvikling.

 

Se budsjettforslaget vårt her

hits